wordpress counter
5:40 am - Perşembe Mayıs 28, 2015

süre tutum dilekçesi

Cuma, 18 Mayıs 2012, 3:46 | Haber | 0 Comment | Read 652 Times
by admin

Süre Tutum Dilekçe Örneği
Yargıtay İlgili Dairesi’ne Gönderilmek Üzere … CEZA MAHKEMESİ’NE
DOSYA NO : …/… E.
TEMYİZ İSTEMİNDE
BULUNAN SANIK :
MÜDAFİİ :
DAVACI : K.H.
SUÇ : Yaralamalı müessir fiil.
SUÇ TARİHİ :
KARAR TARİHİ :
KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…./… tarihinde Sanık aleyhine vermiş olduğu ve tarafımıza tefhim edilen mahkumiyet kararının, gerekçeli kararın henüz tarafımıza tebliğ edilmemesi nedeniyle,gerekçeli karar ile birlikte temyiz dilekçesi sunacağımız için süre tutum istemidir.
AÇIKLAMALARIMIZ : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı Kanun ve Hukuka aykırıdır… Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.
Mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması, sanığın sabıkasız olması ve içinde bulunulan durumun ağır tahrik unsurlarını içeriyor olmasına rağmen değerlendirilmemiş olması adalet ilkesi ile çelişmekte, makul süre kavramına aykırılık yaratmaktadır. Sayın Mahkeme davayı kişiselleştirmiştir. Bu nedenle gerekçeli karar ile vereceğimiz dilekçede de açıklayacağımız üzere şimdilik süresi içerinde karara itiraz ediyoruz. Gerekçeli karar verilinceye kadar temyiz için Süre Tutum talebinde bulunuyoruz.
SONUÇ : Sayın Mahkeme’nin kanun ve hukuka aykırı olarak …/…/…. tarihinde verdiği karara itiraz ediyor ve gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilene kadar temyiz edeceğimiz işbu karar için süre tutum istemimizin kabulüne karar verilmesini sanık adına arz ve talep ediyoruz. …/…/…
Davacı Vekili

Haber Hakkında Yorum Yapın