wordpress counter
2:32 pm - Cumartesi Mayıs 24, 4155

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eleman işçi personel alımı 2012

Pazar, 29 Nisan 2012, 16:05 | Ekonomi Haberleri | 0 Comment | Read 2010 Times
by admin

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eleman işçi personel alımı 2012

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eleman işçi personel alımı 2012

Kırıkkale iline bağlı Keskin ilçesine personel alımı yapılacaktır. Söz konusu alım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yardım ve inceleme görevlisi pozisyonunda yapılacaktır. Konuyla ilgili iş ilanı ve başvuru koşulları ise şöyledir:
KESKİN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN
SÖZLÜ SINAV İLE 2 (İKİ) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR
I. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak.
4- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (27.01.1982 tarihinden sonra doğmuş olmak).
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.
6- (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
8- Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
9- Sınavlarda başarılı sayılırsa Keskin ilçesinde ikamet edecek olmak.
10- Yabancı dil bilmek başvuru için şart olmamakla birlikte, adayların varsa İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS, TOEFL, IELTS) gibi belgeleri ibraz etmesi tavsiye edilmektedir.
11- Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisinden mezun olmak.
12- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10- 11/07/2010 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan KPSS sınavı veya 09-10./07/2011 tarihlerinde A grubu kadroları ve öğretmen adayları için yapılan KPSS sınavına girmiş olup KPSS- P3 puan türüne göre en az 60 (altmış) puan almış olmak,
13- İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.
II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).
2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
4- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.
5- B sınıfı sürücü belgesinin önlü arkalı fotokopisi.
6- Diploma fotokopisi.
7- Adli sicil belgesi.
8- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.
9- Varsa İngilizce yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Sınavı kazandıktan sonra istenilecektir.)
11- Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu.
12- Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).
III- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen bilgi ve belgeleri en geç 27.01.2012 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Keskin İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Kat:1, 71800 Keskin/ KIRIKKALE adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmek zorundadırlar. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (6 kişi) sözlü sınava çağrılacaktır.
3- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 31.01.2012 Salı günü Kaymakamlık internet sitesinden (www.keskin.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 318 515 31 37 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonlarına da SMS yoluyla bilgi gönderilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Sözlü sınav, 03.02.2012 Cuma günü saat 09.00’da Keskin Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Hükümet Konağı Kat:2 adresinde, mütevelli heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.
5- Sözlü sınava katılmak üzere çağrılan 6 adayın herhangi birisinin sınava gelmediğinin anlaşılması halinde, sözlü sınav ileriki bir tarihe ertelenecek ve sınava gelmeyen aday veya adayların yerine, ilk başvuru aşamasında KPSS puanı sıralamasına göre hazırlanan listedeki sıradaki aday, sözlü sınava çağrılacaktır.
6- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, excel ve powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.
7- Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %60’ı ile sözlü sınav notunun %40’ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 60’tan az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk iki kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 3 üncü ve 4 üncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 inci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.
8- Sınav sonuçları 07.02.2012 Salı günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilecektir.
9- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.
11- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Hakkında Yorum Yapın