wordpress counter
2:22 pm - Cumartesi Mayıs 30, 2015

Memur Maaşları Zammı Ek Ödeme

Pazartesi, 14 Mayıs 2012, 15:02 | Ekonomi Haberleri | 0 Comment | Read 2375 Times
by admin

Kamu-sen tarafından hesaplanan KHK/666 ile yeniden belirlenen oranlar ile bu oranlara karşılık gelen tutarlar tabloda yer almaktadır.

Tabloda hangi kamu personelinin ne kadarlık bir ek ödeme alacağı yer almaktadır.

Kadro ve Görev Ünvanı

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
200

1224,7

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar
198

1212,5

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar
195

1194,1

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar
193

1181,9

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar
190

1163,5

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı
185

1132,9

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları
180

1102,3

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları
170

1041,0

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar
165

1010,4

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar
145

887,9

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
165

1010,4

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
163

998,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
160

979,8

4) Bunların yardımcıları
155

949,2

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
155

949,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
150

918,6

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
145

887,9

4) Bunların yardımcıları
140

857,3

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
140

857,3

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
135

826,7

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
130

796,1

4) Bunların yardımcıları
125

765,5

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
115

704,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
110

673,6

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
100

612,4

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
115

704,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
105

643,0

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
95

581,8

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
110

673,6

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
100

612,4

3) 5-7 dereceden aylık alanlar
90

551,1

4) Diğer derecelerden aylık alanlar
85

520,5

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
150

918,6

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
140

857,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
130

796,1

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
120

734,8

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
110

673,6

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
100

612,4

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
110

673,6

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
100

612,4

3) 5-7 dereceden aylık alanlar
90

551,1

4) Diğer derecelerden aylık alanlar
85

520,5

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

a) Uzman tabiplerden;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
200

1224,7

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
190

1163,5

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
180

1102,3

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
190

1163,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
180

1102,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
170

1041,0

c) Diş tabiplerinden;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
185

1132,9

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
175

1071,6

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
165

1010,4

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
165

1010,4

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
155

949,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
145

887,9

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
140

857,3

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
130

796,1

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
120

734,8

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
115

704,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
105

643,0

3) 5-7 dereceden aylık alanlar
95

581,8

4) Diğer derecelerden aylık alanlar
90

551,1

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
65

398,0

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
65

398,0

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
65

398,0

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
150

918,6

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
140

857,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
130

796,1

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
66

404,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
66

404,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
66

404,2

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
65

398,0

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
65

398,0

3) 5-7 dereceden aylık alanlar
65

398,0

4) Diğer derecelerden aylık alanlar
65

398,0

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

a) Müsteşar
195

1194,1

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler
180

1102,3

c) Merkezde görevli diğer Valiler
178

1090,0

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195

1194,1

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
190

1163,5

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195

1194,1

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
115

704,2

5) 2 nci dereceden aylık alanlar
155

949,2

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
130

796,1

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
130

796,1

8) 5 inci dereceden aylık alanlar
105

643,0

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
200

1224,7

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
200

1224,7

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
200

1224,7

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
132

808,3

5) 2 nci dereceden aylık alanlar
172

1053,3

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
147

900,2

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
147

900,2

8) 5 inci dereceden aylık alanlar
122

747,1

9) 6 ncı dereceden aylık alanlar
137

838,9

10) 7 nci dereceden aylık alanlar
117

716,5

e) Hukuk işleri müdürlerinden;

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195

1194,1

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
190

1163,5

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar
195

1194,1

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar
160

979,8

5) 2 nci dereceden aylık alanlar
195

1194,1

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar
175

1071,6

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar
175

1071,6

8) 5 inci dereceden aylık alanlar
150

918,6

9) 6 ncı dereceden aylık alanlar
165

1010,4

10) 7 nci dereceden aylık alanlar
145

887,9

f) Kaymakam adayı
145

887,9

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri
74

453,2

b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri
74

453,2

c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri
74

453,2

ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri
74

453,2

d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar
74

453,2

e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar
74

453,2

f) Komiser kadrolarında bulunanlar
74

453,2

g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar
74

453,2

ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar
75

459,3

2) 3-4 dereceden aylık alanlar
75

459,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
75

459,3

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
66

404,2

1) 1-4 dereceden aylık alanlar
66

404,2

2) 5-7 dereceden aylık alanlar
66

404,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
66

404,2

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

1) 1-4 dereceden aylık alanlar
90

551,1

2) 5-7 dereceden aylık alanlar
80

489,9

3) Diğer derecelerden aylık alanlar
70

428,7

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

1- Subaylardan;

a) Genelkurmay Başkanı
103

630,7

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
82

502,1

c) Orgeneral ve Oramiral
81

496,0

ç) Korgeneral ve Koramiral
79

483,8

d) Tümgeneral ve Tümamiral
77

471,5

e) Tuğgeneral ve Tuğamiral
75

459,3

f) Kıdemli Albay
63

385,8

g) Albay
59

361,3

ğ) Yarbay
56

342,9

h) Kıdemli Binbaşı
68

416,4

ı) Binbaşı
68

416,4

i) Kıdemli Yüzbaşı
68

416,4

j) Yüzbaşı
68

416,4

k) Kıdemli Üsteğmen
69

422,5

l) Üsteğmen
69

422,5

m) Teğmen
69

422,5

n) Asteğmen
69

422,5

2- Astsubaylardan;

a) II.Kad.Kd.Bçvş.
67

410,3

b) Kad.Kd.Bçvş.
67

410,3

c) Kd.Bçvş.
67

410,3

ç) Kad.Bçvş.
67

410,3

d) Bçvş.
67

410,3

e) Kd.Üstçvş.
68

416,4

f) Üstçvş
68

416,4

g) Kd.Çvş.
68

416,4

ğ) Çvş.
68

416,4

3- Uzman Jandarmalardan;

a) VIII.Kad.Çvş.
67

410,3

b) VII.Kad.Çvş.
67

410,3

c) VI.Kad.Çvş.
67

410,3

ç) V.Kad.Çvş.
67

410,3

d) IV.Kad.Çvş.
67

410,3

e) III.Kad.Çvş.
67

410,3

f) II.Kad.Çvş.
67

410,3

g) I.Kad.Çvş.
67

410,3

ğ) Çvş.
67

410,3

4- Uzman Erbaşlardan;

a) Uzman Çavuş
67

410,3

b) Uzman Onbaşı
67

410,3

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar
72

440,9

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar
70

428,7

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)
63

385,8

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)
57

349,1

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)
68

416,4

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar
67

410,3

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar
77

471,5

8- Diğer öğretim elemanlarından;

a) 1-2 dereceden aylık alanlar
66

404,1

b) 3-4 dereceden aylık alanlar
66

404,1

c) Diğer derecelerden aylık alanlar
66

404,1

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar
82

502,1

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar
67

410,3

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar
53

324,6

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar
48

293,9

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar
47

287,8

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

to "Memur Maaşları Zammı Ek Ödeme"

  1. süleyman çetin diyor ki:

    millet vekilleri yani bakanlarımız işi niye yokuşa sürüyorlar kendileri zam almaya gelince o gece uyumu yorlar ama memura emekliye gelince kaçıyorlar sizler o insanların sayesinde oradasınız biraz çalışanı düşünün herkesin bir derdivar kimisi çocuk okutuyor kimisi asker çocuğuna para göndermek istiyor ev kirası masıraflar yığılıyor ama sayın bakanlarım bizleri ne olur anlayın dayanacak gücümüz kalmadı uzat mayın bu kadar mayısta verin bizim zamlarımızl saygılar selamlar

  2. ahmet diyor ki:

    EŞİT işe eşit ücret Tam bir fiyasko Özetlemek gerekirse Ben Teknikerim üniversitede görev yapıyorum Maaşım asgari geçim parasıyla 1745 tl ,benim gibi tekniker olan Devlet havameydanlarıda çalışan tekniker 2,500 tl alıyor,Başbakanlığa bağlı kurumlarda 2000 tl civarı alıyor,Aynı işi yapanlar arasında uçurum Bu Teknikerlere verilen 18 tl Şİmdi bu fark kapandımı .Birde Teknik bir bölüm okuyan lise ve ardından bu bölüm alanında Önlisan okuyan Tekniker ünvanı kazanan Eli iş anahtar tutan içerde dışarda yağmurda çamurda çalışan bir teknikerin maaş durumu Lise mezunu düz memurdan daha kötü duruma düşürülmüş oldu.Lise mezunu vasıfszı bir insan Vasıflı bir teknikerden daha fazla maaş alacak reklamlarda meslek liseleri anlatılırdı NE oldu

  3. ayhan yılmaz diyor ki:

    4c de çalışanlar bu kapsama girmiyormu bunlar hakkında bilgi bulamıyorum

Haber Hakkında Yorum Yapın