wordpress counter
1:37 am - Çarşamba Mayıs 27, 2015

Atatürk'ün Kronolojik Kısa Hayatı Özet

Çarşamba, 25 Nisan 2012, 11:32 | Eğitim Haberleri | 6 Yorum | Read 4837 Times
by admin

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kronolojik Hayat Özeti Kısa (Resimli)

-1881 Mustafa Kemal’ in doğumu.
-1886 Mustafa Kemal’ in ilk öğretimine başlaması.
-1888 Babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü.
-1893 Selanik Askeri Rüştiyesi’ ne girdi ve Mustafa adını aldı.
-1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi’ ne girdi.
-13.03.1899 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
-1902 Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
-11.01.1905 Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’ a 5.Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906 Şam’ da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni ” kurdu. Şam’ da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
-23.07.1908 Meşrutiyet’ in ilan edilmesi için çalışmalar.
-31.03.1909 31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
-13.09.1911 Mustafa Kemal, İstanbul’ a Genelkurmay’ a naklen atandı.
-27.11.1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
-09.01.1912 Mustafa Kemal, Trablusgarp’ ta Tobruk Saldırısını.
-27.10.1913 Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
-01.03.1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseldi.
-02.02.1915 Mustafa Kemal, Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.
-25.02.1915 Mustafa Kemal’ in Maydos’ a gidişi.
-25.04.1915 Mustafa Kemal, Arıburnun da itilaf Devletleri’ ne karşı koydu.
-01.06.1915 Mustafa Kemal’ in Albaylığa yükselişi.
-09.08.1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
-10.08.1915 Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı geri attı.
-01.04.1915 Mustafa Kemal, Tuğgeneralliğe yükselişi.
-06.08.1916 Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’ u düşmanın elinden kurtardı.
-20.09.1917 Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
-Ekim 1917 Mustafa Kemal, İstanbul’ a döndü.
-26.10.1918 Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
-30.10.1918 Mondros Mütarekesi’nin imzası.
-31.10.1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanması.
-13.11.1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırılması ve Mustafa Kemal’ in İstanbul’ a dönüşü.
-30.04.1919 Mustafa Kemal’ in Erzurum’ da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ ne atanması.
-15.05.1919 İzmir’ e Yunanlıların asker çıkarması.
-16.05.1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul’ dan ayrıldı.
-19.05.1919 Mustafa Kemal’ in Samsun’ a çıkışı.
-15.06.1919 Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
-21.06.1919 Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi’ ne çağırdı.
-8-9.07.1919 Mustafa Kemal, Askerlikten çekildi.
-23.07.1919 Mustafa Kemal’ in başkanlığında Sivas Kongresi’nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
-04.09.1919 Mustafa Kemal’ in başkanlığı altında Sivas Kongresi’nin toplanması ve 11 Eylül’de sona ermesi.
-11.09.1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
-22.10.1919 Amasya Protokolü’ nün imzalanması.
-07.11.1919 Mustafa Kemal, Erzurum’ dan Milletvekili seçildi.
-27.12.1919 Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ ya geldi.
-20.03.1920 İstanbul’ un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal’ in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
-18.03.1920 İstanbul’ da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.
-19.03.1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara’ da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
-23.04.1920 Mustafa Kemal, Ankara’ da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
-24.04.1920 Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
-05.05.1920 Mustafa Kemal’ in Başkanlığında ilk Hükümet’ in toplanması.
-11.05.1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
-24.05.1920 Mustafa Kemal’ in cezası Padişah tarafından onaylandı.
-10.08.1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nın imzalanması.
-10.01.1920 I. İnönü Savaşı
-20.01.1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu’nun esas maddelerinin kabulü.
-01.04.1921 II. İnönü Savaşı
-10.05.1921 Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulması ve Mustafa Kemal’ in Grup Başkanlığı’na seçilmesi.
-05.08.1921 Mustafa Kemal’ e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
-22.08.1921 Mustafa Kemal’ in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı’ nın başlaması.
-13.09.1921 Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.
-19.09.1921 Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal’in Gazi unvanını alması.
-26.08.1922 Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruzu yönetmesi.
-30.08.1922 Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması.
-01.09.1922 Gazi Mustafa Kemal’in: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermesi.
-09.09.1922 Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi.
-10.09.1922 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi.
-11.10.1922 Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.
-01.11.1922 Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine Saltanatlığın kaldırılması.
-17.11.1922[/b] Vahdettin’in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul’dan kaçması.
-29.01.1923 Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım ile evlenmesi.
-24.07.1923 Lozan Antlaşması’nın imzalanması.
-09.08.1923 Gazi Mustafa Kemal’in Halk Fırkası’nı kurması.
-11.08.1923 Gazi Mustafa Kemal’in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi.
-29.10.1923 Cumhuriyet’in ilan edilmesi.
-29.10.1923 Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı olması.
-01.03.1924 Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
-03.03.1924 Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer’iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.
-20.04.1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabul edilmesi.
-17.02.1924 Aşarın kaldırılması.
-24.08.1925 Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Kastamonu’da şapka giymesi.
-25.11.1925 Şapka Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.
-30.11.1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
-26.12.1925 Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
-17.02.1926 Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.
-01.07.1927 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gelmesi.
-20.10.1927 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı’nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
-01.11.1927 Gazi Mustafa Kemal’in 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
-09.08.1928 Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
-03.11.1928 Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.
-15.04.1931 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.
-04.05.1931 Gazi Mustafa Kemal’in 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
-12.07.1932 Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması.
-29.10.1933 Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
-24.11.1934 Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.
-01.03.1935 Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
-01.05.1937 Atatürk’ün çiftliklerini Hazine’ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.
-31.03.1938 Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ilk resmi duyurusu.
-15.09.1938 Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması.
-16.10.1938 Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
-10.11.1938 ATATÜRK’ÜN VEFATI … (Perşembe, saat: 09.05)
-11.11.1938 İstanbul Şehir Meclisi’nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı’nın çekilmesi.
-12.11.1938 Atatürk’ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği’nin Üniversite Konferans Salonu’nda toplanması.
-13.11.1938 Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i koruyacaklarına ant içmeleri. -14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
-15.11.1938 Hükümet Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
-16.11.1938 İstanbullular Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
-19.11.1938 Büyük bir törenle, Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan cenazesi, önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.
-20.11.1938 Atatürk’ün naşının Ankara’ya ulaşması ve Ankara’da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
-21.11.1938 Atatürk’ün cenazesinin Etnografya Müzesi’ndeki geçici Kabre konulması.
-25.11.1938 Atatürk’ün vasiyetnamesinin açılması.
-26.12.1938 Atatürk’ün “Ebedi Şef” sanıyla anılmasının kabulü.
-04.11.1953 Atatürk’ün Geçici Kabri açılması.
-10.11.1954 Atatürk’ün cenazesinin Anıt-Kabir’e nakledildi.

6 responses to "Atatürk'ün Kronolojik Kısa Hayatı Özet"

 1. götü poklu diyor ki:

  1881 Selanik’te doğdu.

  1893 Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.

  1895 Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

  13/03/1899 İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına girdi.

  1902 Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.

  11/01/1905 Harp Akademisi’ni yüzbaşı olarak bitirdi. Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.

  10/1905 Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve kolağası oldu.

  23/07/1908 Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.

  31/03/1909 31 Mart Devrimi’nde, Hareket Ordusu kurmay subayı olarak çalıştı.

  13/09/1911 İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

  27/11/1911 Binbaşılığa yükseldi.

  09/01/1912 Trablusgarp’ta, Tobruk Saldırı’sını yönetti.

  27/10/1913 Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

  01/03/1914 Yarbaylığa yükseltildi.

  02/02/1915 Tekirdağı’nda, 19. Tümen’i kurdu.

  25/02/1915 Maydos’a gitti.

  25/04/1915 Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koydu.

  01/06/1915 Albaylığa yükseldi.

  09/08/1915 Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

  10/08/1915 Düşmanı Anafartalar’dan geri attı.

  01/04/1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.

  06/08/1916 Bitlis ile Muş’u düşman elinden kurtardı.

  20/09/1917 Ülkenin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

  10/1917 İstanbul’a döndü.

  26/10/1918 Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

  30/10/1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.

  31/10/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı.

  13/11/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul’a döndü.

  30/04/1919 Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı.

  15/05/1919 Yunanlıların İzmir’e asker çıkarması.

  16/05/1919 Bandırma gemisiyle İstanbul’dan ayrıldı.

  19/05/1919 Samsun’a çıktı.

  15/06/1919 3. Ordu Müfettişi sanını aldı.

  21/06/1919 Ulusal Güçleri, Sivas Kongresi’ne çağırdı.

  08-09/07/1919 Askerlikten çekildi (saat: 20:50).

  23/07/1919 Erzurum Kongresi Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıldı (07/08/1919).

  04/09/1919 Sivas Kongresi Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı ve 11.09.1919’da sona erdi.

  11/09/1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na seçildi.

  22/10/1919 Amasya Protokolü imzalandı.

  07/11/1919 Erzurum’dan milletvekili seçildi.

  27/12/1919 Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ya geldi.

  20/03/1920 İtilaf Devletlerinin İstanbul’u ele geçirmesi üzerine protestoda bulundu; Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimine başladı.

  18/03/1920 İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.

  19/03/1920 Ankara’da, üstün yetki taşıyan bir Millet Meclisi toplanması için illere duyuruda bulundu.

  23/04/1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

  24/04/1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  05/05/1920 İlk hükümet, Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı.

  11/05/1920 İstanbul Hükümeti’nce ölüm cezasına çarptırıldı.

  24/05/1920 Padişah, Mustafa Kemal’in cezasını onayladı.

  10/08/1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleri ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.

  09-10/01/1921 Birinci İnönü Savaşı.

  20/01/1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun temel maddeleri kabul edildi.

  31/03/1921 İkinci İnönü Savaşı (31.03.1921 – 01.04.1921).

  10/05/1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanlığı’na seçildi.

  05/08/1921 Kendisine başkomutanlık görevi verildi.

  22/08/1921 Yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.

  13/09/1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.

  19/09/1921 Mareşal rütbesini ve Gazi sanını kazandı.

  26/08/1922 Kocatepe’den, Büyük Taarruz’u yönetti.

  30/08/1922 Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.

  01/09/1922 “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” buyruğunu verdi.

  09/09/1922 Şanlı Türk Ordusu İzmir’e girdi.

  10/09/1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir’e geldi.

  11/10/1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.

  01/11/1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.

  17/11/1922 Vahdettin, bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul’dan kaçtı.

  29/01/1923 Latife Hanım ile evlendi.

  24/07/1923 Lozan Antlaşması imzalandı.

  09/08/1923 Halk Fırkası’nı kurdu.

  11/08/1923 İkinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

  29/10/1923 Cumhuriyet ilan edildi; ilk cumhurbaşkanı seçildi.

  01/03/1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halifeliği kaldırdı; öğretimin birleştirilmesi hakkında açılış söylevini verdi.

  03/03/1924 Hilafet kaldırıldı; öğretim birleştirildi; Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması hakkındaki yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edildi.

  20/04/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.

  17/02/1925 Aşar vergisi kaldırıldı.

  24/08/1925 Kastamonu’da ilk kez şapka giydi.

  25/11/1925 Şapka Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

  30/11/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki yasa kabul edildi.

  26/12/1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

  17/02/1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

  01/07/1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitti.

  15-20/10/1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Söylev’ini yaptı.

  01/11/1927 İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

  09/08/1928 Sarayburnu’nda, Türk harfleri hakkındaki söylevini yaptı.

  03/11/1928 Türk Harfleri Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

  15/04/1931 Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.

  04/05/1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

  12/07/1932 Türk Dil Kurumu’nu kurdu.

  29/10/1933 Cumhuriyetin 10. yıldönümünde tarihi söylevini yaptı.

  24/11/1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verilmesi hakkındaki yasa kabul edildi.

  01/03/1935 Dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

  01/05/1937 Çiftliklerini Hazine’ye, taşınmaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışladı.

  31/03/1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk’ün hastalığı hakkında ilk resmi duyurusunu yaptı.

  15/09/1938 Vasiyetnamesini yazdı.

  16/10/1938 Hastalık durumu hakkında, günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.

  10/11/1938 Ulu önder Atatürk, vefat etti (perşembe, saat: 09:05)…

  11/11/1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplandı. Saraydaki cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya değin indirilmiş Türk bayrağı çekildi.

  12/11/1938 Yüksek öğretim gençliği, Atatürk’ün ölümü dolayısıyla üniversite konferans salonunda toplandı.

  13/11/1938 Türk Gençliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti koruyacağına ant içti.

  14/11/1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi üzüntü dolu bir toplantı yaptı.

  15/11/1938 Hükümet, Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini, ulusal yas günü olarak duyurdu.

  16/11/1938 İstanbullular, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde, sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine değin, saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

  19/11/1938 Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan yüce cenazesi büyük bir törenle önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e değin götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

  20/11/1938 Atatürk’ün kutlu nâşı Ankara’ya ulaştı ve Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

  21/11/1938 Cenazesi, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre konuldu.

  25/11/1938 Vasiyetnamesi açıldı.

  26/12/1938 “Ebedi Şef” sanıyla anılması kabul edildi.

  04/11/1953 Geçici kabri açıldı.

  10/11/1953 Cenazesi Anıtkabir’e nakledildi. daha güzeldi

 2. domates diyor ki:

  çok uzun

 3. cacık diyor ki:

  hiç kısa deil

 4. Ela diyor ki:

  HE HE GÖRÜYOZ ÇOK KISA

Haber Hakkında Yorum Yapın